Privacyverklaring

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Sannaz Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Sannaz Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Sannaz Photography zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

Verwerkingsverantwoordelijke

Sannaz Moghaddam van Sannaz Photography
Geregistreerd onder KvK-nummer 65598792
Gevestigd te Zoetermeer
www.sannaz.nl
info@sannaz.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

•    Voor- en achternaam
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Betaalgegevens

Sannaz Photography verwerkt als fotografe foto’s van de klant en zijn/haar gasten van de bruiloft / evenement. Via het vooraf in te vullen vragenformulier wordt informatie vastgelegd over de opdrachtdatum, relevante adressen, namen familieleden en leveranciers welke de klant heeft ingehuurd.

Bijzondere Persoonsgegevens

Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven.

Om mijn dienst als fotograaf uit te kunnen oefenen verwerk ik daarom automatisch bijzondere persoonsgegevens in de vorm van de gemaakte foto’s, omdat hier bijzondere persoonsgegevens van af te lezen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sannaz Photography verstrekt jouw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sannaz Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerkingsdoel

Sannaz Photography verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
•    Facturatie
•    Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
•    Informatie over wijzigen producten en diensten
•    Marketing, promotie, reclame
•    Telefonisch contact, e-mailcontact
•    Uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

Sannaz Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Sannaz Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wettelijke grondslag: Sannaz Photography houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
•    Voor- en achternaam: 7 jaar, wettelijke verplichting
•    Adresgegevens: 7 jaar, wettelijke verplichting
•    Telefoonnummer: 7 jaar, wettelijke verplichting
•    E-mailadres: 7 jaar, wettelijke verplichting
•    Betaalgegevens: 7 jaar, wettelijke verplichting
•    Gemaakte foto’s: 10 jaar, gerechtvaardigd belang

Gebruik van cookies op website

Sannaz Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan persoonlijke gegevens.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Sannaz Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sannaz.nl.

Door jou ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sannaz Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sannaz Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sannaz.nl

Laatst gewijzigd op: 14 juli 2018